Dannelse

Visionen for Halvøens Friskole, udspringer af en grundlæggende forståelse af skolen som en traditions- og kulturbærende institution, hvor der nødvendigvis må være fokus på dannelse såvel som uddannelse. Sagt med andre ord skal dannelse forstås som konkret tilegnelse af viden om verden, men samtidig som et meningsgivende forhold for det enkelte barn. Vi er i et forhold til verden, men vi må samtidig forholde os til, hvordan vi står i et forhold til verden. Dette fordrer et læringsmiljø, hvor der er mulighed for fordybelse og nærvær, og hvor barnet konstant mødes med tilpasse forventninger og udfordringer, således at oplevelsen af motivation, mestring og refleksion understøttes.

Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede som man uddyber eller hæver. Men det kan også forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ejK.E. Løgstrup - Den etiske fordring (1956)

Demokratisk dannelse handler om at danne et selv i en forbundethed til andre, således at man kan indgå i demokratiske processer, og at den enkelte har oplevelsen af myndighed og livsduelighed. Dannelse kommer til syne i tre personlige grundfærdigheder, nemlig evnen til selvbestemmelse, evnen til medbestemmelse og evnen til solidaritet.